Portefeuille Routekaart

Achtergrond

Het maatschappelijk vastgoed staat voor een verduurzamingsslag. In het Klimaatakkoord zijn afspraken geformuleerd die leiden naar de doelstelling om in 2050 95% minder CO2 uit te stoten. Een tussentijds doel ligt in 2030, op 49% minder CO2-uitstoot. Door het verlagen van het energieverbruik en duurzame opwekking van energie kan naar deze doelstelling toegewerkt worden. 

Voor verschillende sectoren binnen het maatschappelijk vastgoed is een routekaart 2030-2050 opgesteld. Hierin worden de doelstellingen en uitgangspunten op sectorniveau weergegeven. Stijgende energielasten maken investeringen in energiebesparingen en daarmee CO2-reductie urgenter. De complexiteit van de opgave, besparingen versus investeringen en technische haalbaarheid, vragen om een aanpak die overzicht creëert. 

Een Portefeuille Routekaart is hét middel om dit overzicht te bewerkstelligen. 

Doelen
  • Reduceer uw energieverbruik én de CO2-uitstoot.
  • Borging van de verduurzaming van het vastgoed in de organisatie.
  • De afspraken binnen de sector vertalen naar maatregelen op gebouwniveau.
  • Maatregelen uitzetten op het meest logische momenten.
  • De route naar 2030 en naar 2050 is inzichtelijk en overzichtelijk.
Aanpak en resultaat

Wij stellen de routekaart inclusief een uitvoeringsplan op. Wij adviseren tijdens dit proces op haalbaarheid (financieel en technisch), strategie en uitvoering. We verbinden verduurzaming met besparingen, investeringen en uitvoering. 

Samen met u doorlopen wij een helder stappenplan om tot een Portefeuille Routekaart te komen.

De onderzoeken die tijdens het proces worden uitgevoerd, kunnen de basis zijn voor een (bijstelling van de) vastgoedvisie en de huisvestingsvisie. De duurzaamheidsvisie en strategie, beschreven in stap 1, vormen mede met de financiële mogelijkheden het kader voor de afwegingen binnen stap 4 (het maatregelenpakket). 

Verduurzamen is het doel, de juiste maatregelen op het juiste moment , dat is het middel.  

Stap 1

Inventarisatie. De missie, ambitie, visie, strategie en uitvoer op duurzaamheid van de organisatie worden geinventariseerd.

Stap 2 

Analyse. De huisvesting, het vastgoed, de omgeving, de plannen en uitvoering van beheer en onderhoud én de uitgangspunten voor gebruikers worden geanalyseerd en met elkaar in verband gebracht.  

Stap 3

Locatieonderzoek. De staat van het vastgoed wordt vastgesteld.. Het energieverbruik wordt gekoppeld aan een energiescan. Maatregelen worden vastgelegd met een effectrapportage (energetisch, financieel, technisch, op gezondheid en gebruiksniveau). 

Stap 4

Tijdlijn: Elk gebouw wordt voorzien van een tijdlijn met maatregelen. De juiste maatregel op het juiste moment.

Stap 5 

Routekaart. In deze fase valt alles samen. De routekaart en het uitvoeringsplan worden samengesteld.

Evalueren en Actualiseren

Het is belangrijk dat de routekaart en het uitvoeringsplan periodiek herzien worden. Onder invloed van bedrijfsmatige-, sectorale- en/of wetgevende-ontwikkelingen is de praktijk constant in beweging. Enerzijds kan de impact van een verandering in de onderdelen van de organisatie snel inzichtelijk worden. De impact kan snel verwerkt worden in de routekaart. Anderzijds kunnen koerswijzigingen op huisvesting, voorzieningen, vastgoed juist vanuit de routekaart ontstaan.

Een Portefeuille Routekaart geeft veel duidelijkheid én vergt tegelijkertijd ook een grote commitment. Van uw organisatie én van ons.

Wij staan klaar om met uw organisatie dit commitment aan te gaan!