Begrotingen & Calculaties

Voor niets gaat de zon op, maar de zon bouwt helaas niet je project. De grote vraag is altijd, en in alle fasen: wat gaat het allemaal kosten? Ondanks dat deze vraag altijd als eerste op tafel ligt, schiet het antwoord nogal eens tekort. En als de trein eenmaal rijdt, verliezen ramingen en begrotingen soms snel aan accuratesse. 

Nu gaan wij natuurlijk zeggen dat wij het wel goed doen. En dat is ook zo. Zo goed als het maar kan. Onze begrotingen en calculaties hebben de neiging overeind te blijven. Natuurlijk zijn er altijd bijsturingen. Maar ook hier geldt het nut van een goede en gedetailleerde begroting: daarmee kun je veel gerichter en transparanter bijsturen. 

Is het relevant, dan nemen we het mee

Nog voor er een schop in de grond gaat, maakt onze kostendeskundige inzichtelijk hoe keuzes hun weerslag hebben op kosten, én kwaliteit. Niet alleen voor de korte termijn, maar ook op de lange termijn. Wat we ook meenemen, zijn alle andere factoren – buiten de directe investering en afschrijving – die een rol spelen. Denk hierbij aan de invloed van rentestanden, inflatie, onderhoudskosten of de mogelijke impact van toekomstige wet- en regelgeving. De vuistregel: is het relevant dan nemen we het mee. 

Duurzaam? Wat kost dat? 

Base Consultancy maakt zich graag hard voor slimme, duurzame oplossingen, of het nou om nieuw- of bestaande bouw gaat. Vaak zien we op de langere termijn interessante terugverdienscenario’s. Meestal berekenen we de Netto Contante Waarde (NCW). Deze incorporeert alle relevante factoren en geeft een betrouwbaar beeld van de ROI op lange termijn. Vaak pakt de keuze voor duurzaam ook financieel gunstig uit. 

Soorten calculaties en berekeningen

Wij adviseren op gebied van bouwkosten in elke fase van de bouw. 

Initiatieffase | Budgetraming, haalbaarheidsstudie

U heeft een idee, alleen de bouwlocatie of een simpele schets en wil graag weten of het plan haalbaar is. Dit kunnen we snel voor u uitzoeken. Onze kracht ligt ook in het meedenken over varianten en aanpassingen om binnen of onder budget te blijven.  

Schetsontwerp | Raming op basis van kengetallen, investeringsraming

Hier gaan we een stap verder. We maken een totaaloverzicht van de investeringskosten. Met dit overzicht weet u waar het project financieel totaal op kan uitkomen. De precieze bouwkosten zijn hierbij nog niet gespecificeerd, maar een kengetal (grove raming). 

Voorlopig ontwerp – Elementenraming

Een logische stap na de investeringsraming is het maken van de elementenraming. Hierbij gaan we de bouwkosten nader specificeren. Het maakt hierbij niet uit in welke fase u zit: de schetsontwerpfase (SO), het voorontwerp (VO) of de definitieve ontwerpfase (DO). In elke ontwerpfase kunnen wij de vertaling maken van kengetallen (grove raming) naar elementenraming (gespecificeerd). 

Wij kunnen de elementenraming opstellen in NL SfB-codering of op STABU-codering.

Definitief ontwerp – Bouwdelenraming, directiebegroting

Is uw plan compleet uitgewerkt tot een definitief ontwerp of een bestek? Bij deze fase hoort de directiebegroting. Het is een begroting opgesteld op regelniveau, gesplitst in arbeid, materiaal en onderaanneming. De directiebegroting is vergelijkbaar met de open begroting van de aannemer. Onze adviseur kan op basis van uw wensen de directiebegroting tot in detail opstellen in NL SfB-codering of op STABU-codering.

Bestek – inschrijfbegroting

Tijdens de aanbesteding kunnen wij de inschrijfbegroting van een aannemer controleren aan de hand van de gemaakte directiebegroting. Dit resulteert in een handig advies, bijvoorbeeld over verschillen tussen de inschrijfbegroting en directiebegroting. Met dit advies gaat u de gesprekken met de aannemers trefzeker en voorzien van de juiste input in. 

Uitvoering – Controle van meer- en minderwerken 

Meerjarenonderhoudsbegroting.

Als gebouweigenaar of beheerder dient u jaarlijks een budget te reserveren voor onderhoud. Die kunnen wij voor u opstellen. Dat begint met een inspectie en conditiemeting op basis van NEN2767. Zo maken we de kosten inzichtelijk in een Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). U krijgt hiermee inzicht in zowel de urgente kosten, als te verwachten kosten voor de aankomende jaren.

Bouwbegroting of calculatie nodig?

Heeft u een bouwbegroting of calculatie nodig? Neem nu contact met ons op via 070 – 30 30 454 of info@base-consultancy.nl.